Samenvatting

Voorwoord college van Burgemeester & Wethouders

Voor u ligt de begroting voor 2022 en verder. Het is de laatste begroting van deze bestuursperiode. We blikken graag met u kort terug en vooruit.

Basis op orde
Deze raadsperiode stond in het teken van de basis op orde brengen. Forse keuzes werden gemaakt in het voorzieningenniveau van de gemeente, de gemeentelijke organisatie en het was noodzakelijk de belastingen te verhogen. Financiële spelregels werden stevig gevolgd en resulteerden in positieve jaarrekeningresultaten. Geactualiseerd beleid moet er voor zorgen dat verwachtingen meer in balans worden gebracht met resultaten. Denk aan de Omgevingsvisie, het actualiseren van beheerplannen, de vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs en de oprichting van het Grondbedrijf. We hebben de sturing op het sociaal domein verstevigd en verbeteren en optimaliseren onze processen in het ruimtelijk domein. Ook investeren we in regionale samenwerking, om kansen te benutten voor opgaven die onze gemeentegrenzen overstijgen.    

Groeiende werkgelegenheid en economie
In onze gemeente zijn we trots op de diversiteit van ondernemingen en bedrijvigheid. Onze dorpen kennen over het algemeen een sterke economische basis. Nu de coronapandemie een nieuwe fase bereikt en de noodzakelijke maatregelen verder afnemen zien we dat de economie verder aantrekt en de werkgelegenheid toeneemt. Al voor de coronapandemie heeft het college stevig ingezet op een persoonlijke aanpak om er voor te zorgen dat elke inwoner mee kan doen, of het nu gaat om betaald werk of om andere vormen van dagbesteding. Deze aanpak werpt zijn vruchten af voor zowel inwoners als de gemeente en zetten we voort.

Dorpsgericht werken en gelijke kansen
De afgelopen jaren is ons sociaal team samen met partners zoals Renkum voor Elkaar, de scholen, het Sport- en Beweegteam, zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners meer dorpsgericht gaan werken. Dit doen we zodat wat we doen meer effect heeft, zowel in het voorkomen van problemen als het mogelijk maken van oplossingen en het stimuleren van gelijke kansen. De verbindingen die in de dorpen in de afgelopen bestuursperiode zijn ontstaan worden in 2022 versterkt en geborgd.

Voorzieningen behouden en minder ozb-heffing in 2022
In lijn met het kader uit de perspectiefbrief lukt het ons voor 2022 voorzieningen te behouden. Ten opzichte van 2021 dalen de lasten voor inwoners in 2022 met betrekking tot de ozb. Immers is het voor 2022 niet nodig om een extra verhoging ten behoeve van een buffer op te nemen. We zien dat de vrije algemene reserve op pijl wordt gebracht. Tegelijkertijd zien we dat er nog veel uitdagingen zijn voor de toekomst, ook in financiële zin.   

Aanhoudende onzekerheid gemeentefonds
Ondanks dat de financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk dit jaar positiever zijn dan eerder verwacht blijft er ook veel onzekerheid bestaan bij gemeenten. Of er nu volledige compensatie komt voor de jeugdzorg en gemeenten ook in staat worden gesteld kosten te besparen, wat de nieuwe Omgevingswet voor consequenties heeft en wat er van gemeenten wordt gevraagd in de energietransitie. Een nieuw kabinet besluit over een nieuw verdeelmodel, dat in de laatste prognoses negatief uitpakt voor de gemeente Renkum. Het onderzoek naar toekomstscenario’s moet ons als gemeente meer handvatten geven de juiste richting te kiezen.

Organisatie onder druk
De werkdruk in de ambtelijke organisatie is hoog en nieuwe maatschappelijke vraagstukken vragen om grote wendbaarheid. Om niet in een vicieuze cirkel te komen is het noodzakelijk meer ruimte te geven voor ziekteverzuim. De in 2021 uitgevoerde benchmark gaat ons helpen knelpunten in de organisatie op te lossen en de bestaande taakstelling invulling te geven. Daarnaast is de organisatie begonnen met het verankeren van onze organisatiewaarden, wat onder andere meer gemak en helderheid moet opleveren voor onze medewerkers.

Financieel sluitend voor 2022, uitdagingen voor de toekomst
Het lukt ons 2022 financieel sluitend te maken, maar het meerjarig financieel kader blijft zorgwekkend. Meer duidelijkheid hierover vanuit het Rijk, meer sturingsmogelijkheden in het sociaal domein en meer richting vanuit de toekomstscenario’s moeten ons in staat stellen de goede keuzes te maken hoe hiermee om te gaan. Ondanks de onzekerheden kijken we met vertrouwen de toekomst tegemoet. We kennen onze gemeente als veerkrachtig en evenwichtig.

We wensen de gemeenteraad veel wijsheid toe en kijken uit naar de begrotingsraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05