Deel II Financiële begroting

Financiële doelen

Overwegingen
In de Perspectiefbrief 2021-2025 zijn de volgende overwegingen bij de strategie richting de Begroting 2022 benoemd:

 1. Eind dit jaar worden potentiële toekomstscenario’s voor de gemeente Renkum opgeleverd die door de nieuwe raad vermoedelijk ergens 2 e helft 2022 worden besproken. Het ligt voor de hand dat hier in een nieuw bestuursakkoord procesafspraken over worden gemaakt. Pas na bespreking in de raad is (politiek) richting bepaald wat voor gemeente we willen zijn en waar we naar toe werken.
 2. Om zelf regie te houden op zowel dat proces als tussenliggende besluitvorming willen we ondertoezichtstelling door de provincie voorkomen. Dit houdt in dat we koersen op een sluitende Begroting 2022 (zonder incidentele dekkingen) en de ambitie voor een meerjarig sluitende begroting loslaten.
 3. We kunnen met sec de effecten van de voorjaarsnota bovenstaande bereiken maar dan is er nagenoeg geen enkele ruimte voor de in deze perspectiefbrief opgenomen noodzakelijke ontwikkelingen, noch voor het aanvullen van onze Vrije algemene reserve meerjarig.
 4. Tegelijkertijd hebben we veel onzekerheden die deels na de Meicirculaire en deels nog later dit jaar (na duidelijkheid nieuw kabinet) pas zekerder worden. Bijvoorbeeld t.a.v. Jeugd maar ook t.a.v. de ingangsdatum van de Omgevingswet.
 5. Dit betekent dat we in juni nog niet het gesprek kunnen voeren over hoe we binnen onze begroting willen en kunnen prioriteren. Wel kunnen we met elkaar de uitgangspunten afspreken.

Uitgangspunten Begroting 2022
Voor de Begroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

 1. We maken een sluitende begroting voor 2022 (tenzij de effecten van de Meicirculaire en duidelijkheid over de onzekerheden die zijn genoemd in deze perspectiefbrief dat echt onmogelijk maken).
 2. We gaan uit van het budget dat het Rijk meegeeft voor de nieuwe taken . We accepteren de beperkingen die dat met zich meebrengt.
 3. Tekorten in 2022 lossen we op door werkzaamheden waar mogelijk te prioriteren en te faseren/ vertragen en door scherpe keuzes te maken in onze bedrijfsvoering .
 4. We hebben niet de intentie om voorstellen voor te leggen die (structureel) ingrijpen op het bestaande voorzieningenniveau of onze belastingen verder verhogen.

Wettelijke en andere onontkoombare ontwikkelingen
In de Perspectiefbrief 2021-2025 bent u geïnformeerd over wettelijke en andere onontkoombare ontwikkelingen waar we geen keuze hebben en de consequenties daarvan voor onze begroting. deze hebben we opgenomen in deze begroting.

Overige ontwikkelingen
In theorie zouden we alles “on hold” willen zetten in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken naar toekomstscenario’s en bestuurskracht. Maar een lokale overheid heeft zich steeds te verhouden tot de samenleving en ontwikkelingen blijven doorgaan. Hierbij is ook sprake van bestuurlijke verplichtingen, bijvoorbeeld ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden of afspraken met andere overheden.
Naast de hiervoor genoemde wettelijke ontwikkelingen, zijn daarom de volgende ontwikkelingen in de deze begroting opgenomen:

 • Spoorwegonderdoorgang Wolfheze
 • Doorontwikkeling bedrijfsvoering: digitale werkplek, Informatievoorziening en -beveiliging, harmonisatie- en standaardisatie
 • Samenwerkingsverbanden: regionale samenwerking – regionale opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (reeds door uw raad besloten)

Onzekerheden
Zoals eerder is aangegeven in de Perspectiefbrief 2021-2025 speelt er een aantal ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de gemeente tot gevolg heeft, maar waarbij het lastig is deze exact te becijferen. In deze begroting zijn de mogelijke gevolgen zover mogelijk in beeld gebracht, echter in veel gevallen zijn de gevolgen nog steeds niet inzichtelijk. En dan hangt ons nog een groot aantal onzekerheden boven het hoofd die ieder voor zich een verzwaring van de financiële druk kunnen opleveren. Denk daarbij aan onder andere: doordecentralisatie beschermd wonen, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Omgevingswet, bodemtaken, de herverdeling van het gemeentefonds en de noodzakelijke investering in, of herhuisvesting van het gemeentehuis.
In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we deze risico’s zoveel mogelijk in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de onbenutte belastingcapaciteit onvoldoende is om deze risico’s op te vangen.
Ook onze balanspositie biedt weinig ruimte om tekorten op te vangen.

We werken aan een duurzaam toekomstperspectief van de gemeente Renkum
Gezien de opgaven binnen het lokaal bestuur, de aanhoudende kwetsbare financiële situatie en de grote onzekerheid waarmee elk toekomstperspectief op dit moment gepaard gaat, investeren we in onze bestuurscultuur en onderzoeken we samen met de Provinciewelke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn om de gemeente Renkum toekomstbestendig te organiseren. Dit onderzoek resulteert in scenario’s die voor het einde van deze raadsperiode van input kunnen dienen voor een volgende raadsperiode.

In de financiële onderdelen van deze begroting gaan we in op de financiële positie van onze gemeente. Ook geven we aan hoe onze meerjarenbegroting eruit ziet. Naast de baten en lasten binnen de programma's, zijn er ook geldstromen die niet specifiek bij een programma thuishoren. Deze worden toegelicht in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05