Programma's

01 Samenleving

Wat willen we bereiken (ambitie)?

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Wij richten ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning. Wij verschuiven verder naar preventie. We werken dorpsgericht omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee wij rekening willen houden. Onze speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierdoor bieden we betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief. We helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen.

Om de transformatie van het sociaal domein de nodige sturing te geven wordt in 2022 het programma “Een sterke lokale basis” gestart. Dit programma is de vertaling van de ambities zoals omschreven in de “Kadernota Sociaal Domein. Het programma wordt aangestuurd door een programmaleider en bestaat uit de vijf lijnen namelijk:

  1. Dorpsgericht werken, waarbij wordt voortgegaan op een stevig netwerk van partners en met licht ondersteuningsaanbod in de verschillende dorpen. Ook wordt bekeken hoe de samenwerking tussen de gedragsdeskundige en de huisartsen uitgebreid en bestendigd wordt
  2. Sociale cohesie, waarbij er samen met lokale netwerken van inwoners en partners verder wordt ingezet op het tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van ontmoeting en het opzetten van buurtcirkels.
  3. Integraal werken, waarbij over de domeinen heen wordt gewerkt en vanuit het centraal stellen van de leefwereld van de inwoner.
  4. Algemene voorziening, waarbij toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige algemene voorziening.
  5. Data gestuurd werken, waarbij een businesscase wordt opgezet waarmee er meer data gestuurd gewerkt kan worden om zo beter inzicht te krijgen in de inzet van hulp binnen het Sociaal Domein om op te sturen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

49.387

56,1 %

Baten

10.632

12,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05