Deel II Financiële begroting

Financiële positie

Uitkomst begroting

Inleiding
Om de Begroting 2022 in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben in de financiële positie van onze gemeente.
Om dit te kunnen beoordelen wordt eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren) begroting. Verderop komt onze balanspositie aan de orde.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

-168

30

-21

-301

Bijstelling met resultaat

325

1.248

559

-29

-54

Invulling taakstellingen

-53

Subtotaal

325

961

523

-116

-421

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren)

73

-59

-15

Meerjarenbegroting na najaarsnota

398

903

508

-116

-421

Geld vragende voorstellen

-629

-1.079

-994

-1.115

Dekkingsplan

110

124

139

155

Meerjarenbegroting

398

384

-446

-970

-1.381

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting

398

384

-446

-970

-1.381

Herverdeling algemene uitkering

-500

-1.000

-1.000

Structurele risico's weerstandsvermogen*)

-1.731

-1.850

-1.895

Meerjarenbegroting

398

385

-2.677

-3.820

-4.276

Dekking toekomstscenario's

PM

PM

PM

Onbenutte belastingcapaciteit*)

1.511

1.511

1.511

Meerjarenbegroting

398

385

-1.166

-2.309

-2.765

*) Structurele risico's kunnen in 2022 eenmalig worden opgevangen binnen de weerstandsreserve. Inzet van de onbenutte belastingcapaciteit kan bij de eerstvolgende vaststelling van de OZB tarieven.

Uitkomst begroting

  • Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten volgen de uitkomsten van de meerjarenbegroting per jaar.
  • Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de Voorjaarsnota 2021 (vastgesteld raad 30 juni) en de Najaarsnota 2021 die gelijktijdig met deze begroting wordt behandeld.
  • Dit overzicht toont in 2022 een sluitende begroting en vanaf 2023 negatieve saldi.
  • Wanneer we rekening houden met de verwachte effecten uit de herverdeling van het gemeentefonds en de structurele risico's die we in beeld hebben, lopen we het risico dat we afkoersen op een tekort van € 4,3 miljoen in 2025.
  • De onbenutte belastingcapaciteit (=OZB verhoging tot aan de artikel 12 norm) is niet voldoende om dit probleem op te lossen.
  • Daarnaast biedt de vrije algemene reserve weinig ruimte om incidentele begrotingstekorten op te vangen.
  • Dit betekent dat we op basis van de toekomstscenario's ingrijpende keuzes zullen moeten maken om te komen tot een financieel stabiele situatie.  
Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05