Deel II Financiële begroting

Geraamde baten en lasten per taakveld

  • Op grond van artikel 66 en 71 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn, ten gunste van betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid, circa 50 nieuwe taakvelden ingevoerd die de circa 105 oude IV3-functies (indeling die wordt gebruikt voor rapportage aan het CBS) vervangen.
  • Een taakveld is een eenheid waarin de programma’s worden onderverdeeld.
  • In de begroting en jaarrekening wordt een totaaloverzicht met geraamde (begroting) dan wel gerealiseerde (jaarrekening) baten en lasten per taakveld opgenomen (art. 7 BBV).
  • Tevens geeft dit overzicht het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05