Deel II Financiële begroting

Balans positie

Meerjaren balans

Inleiding

In dit deel van de begroting geven wij inzicht in het meerjarig verloop van onze balanspositie. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans, ook in de meerjarenraming, krijgt u meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Daarnaast ontstaat inzicht in het meerjarig verloop van het Emu-saldo.

In het volgende overzicht is de meerjarenbalans weergegeven voor de jaren 2020 tot en met 2025. In de daarop volgende onderdelen vindt u een toelichting op het verwachte verloop van de investeringen, de reserves en voorzieningen en het Emu-saldo. Meer informatie over de financiering vindt u in de financieringsparagraaf.

Tabel meerjarenbalans

 

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

12.104

11.796

11.488

11.180

10.872

10.564

Materiële vaste activa

45.346

50.953

58.787

67.056

69.064

70.529

Financiële vaste activa

5.534

5.534

5.534

5.534

5.534

5.534

Totaal vaste activa

62.984

68.283

75.809

83.770

85.470

86.627

Vlottende activa

Voorraden

66

66

66

66

66

66

Uitzettingen

20.048

20.048

20.048

20.048

20.048

20.048

Liquide middelen

507

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

1.348

Totaal vlottende activa

21.969

21.462

21.462

21.462

21.462

21.462

Totaal activa

84.953

89.745

97.271

105.232

106.932

108.089

Passiva

Vaste passiva

Reserves

18.392

16.265

15.522

16.077

15.582

16.532

Resultaat boekjaar

926

398

385

-446

-970

-1.381

Voorzieningen

14.469

14.068

12.686

10.877

9.363

8.245

Vaste schuld

40.064

37.487

39.977

50.094

54.153

55.824

Totaal vaste passiva

73.851

68.218

68.569

76.601

78.128

79.220

Vlottende passiva

Vlottende schuld

7.478

17.903

25.078

25.007

25.180

25.245

Overlopende passiva

3.624

3.624

3.624

3.624

3.624

3.624

Totaal vlottende passiva

11.102

21.527

28.702

28.631

28.804

28.869

Totaal passiva

84.953

89.745

97.271

105.232

106.932

108.089

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05