Deel II Financiële begroting

Meerjarenbegroting

Werkwijze

  • In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in meerjarenperspectief gepresenteerd.
  • Daarbij komen in het volgende overzicht afzonderlijk aan de orde:
  • de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;
  • indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
  • de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
  • het geraamde resultaat voor en na bestemming.
  • Meer gedetailleerde informatie over de baten en lasten zijn per programma opgenomen in het programmaplan.
  • Daarnaast treft u verderop een totaaloverzicht aan van de in deze begroting opgenomen bedragen voor bijstellingen en ombuigingen.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

01 Samenleving

Lasten

53.559

52.042

49.387

46.934

47.406

46.946

Baten

17.260

12.613

10.180

10.064

10.352

11.923

Saldo van baten en lasten

-36.299

-39.428

-39.208

-36.870

-37.054

-35.024

02 Omgeving

Lasten

18.972

18.956

19.016

19.879

19.898

19.565

Baten

11.751

10.417

11.949

12.496

12.567

12.169

Saldo van baten en lasten

-7.221

-8.538

-7.066

-7.383

-7.330

-7.396

03 Organisatie

Lasten

16.692

15.859

15.239

14.759

14.871

14.992

Baten

1.769

472

362

329

558

597

Saldo van baten en lasten

-14.923

-15.388

-14.877

-14.429

-14.314

-14.395

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Lasten

2.872

3.418

4.009

5.238

6.664

8.083

Baten

60.704

64.117

64.403

63.645

64.344

65.437

Saldo van baten en lasten

57.832

60.699

60.394

58.406

57.679

57.354

Totaal

Lasten

92.094

90.274

87.651

86.810

88.840

89.586

Baten

91.483

87.619

86.894

86.534

87.821

90.125

Saldo van baten en lasten

-611

-2.655

-757

-276

-1.019

539

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma

01 Samenleving

36

736

453

-233

89

-1.887

02 Omgeving

457

1.322

242

177

101

77

03 Organisatie

119

451

770

-42

-69

-37

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

926

544

-323

-73

-73

-73

Totaal mutaties reserves

1.537

3.053

1.141

-171

49

-1.921

Resultaat

926

398

384

-446

-970

-1.381

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05