Paragrafen

3. Onderhoud kapitaalgoederen

  • Kapitaalgoederen zijn investeringen waarvan het nut zich over een reeks van jaren uitstrekt.
  • In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen gegeven.
  • Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen op diverse beleidsvelden voor. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatielasten gemoeid. Een goed overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
  • Het beleid van de gemeente Renkum voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in onderstaande tabel.

Nota

Vaststelling

Beleidsnota Wegbeheer Renkum 2012-2017

Raad d.d. 21 december 2011. Nieuwe beleidsnota is onderhanden.

Beheerplan Water en Riolering

Raad 29-9-2021

Groenstructuurplan "Structuur in het groen, slim verbinden" 2017-2027. Kaders van het groenbeheerplan zijn hierin opgenomen.

Vastgesteld eind 2016

Bosbeleidsplan 2018 - 2028

Vastgesteld 2017  

Bomenverordening gemeente Renkum 2017

Vastgesteld eind 2016

Beleidsnota openbare verlichting 2006-2015

Het opstellen van deze nieuwe nota kan ingepland worden voor 2022.

Voor de eerste drie plannen gaat het om groot onderhoud dat loopt via een onderhoudsvoorziening/ -reserve. Voor de realisatie van de overige genoemde plannen zijn jaarlijks middelen opgenomen binnen de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05